Nepal Veterinary Council

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद

त्रिपुरा मार्ग,त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौँ

त्रिपुरा मार्ग, त्रिपुरेश्‍वर, काठमाडौँ
फोन नं.: ०१-५३६१२१० & ५३५९१४४
ई-मेल: info@vcn.gov.np
वेव साइट: www.vcn.gov.np