Nepal Veterinary Council

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद

Tripura Marg,Tripureshwor,Kathmandu

Tripureshwor, Kathmandu
Telephone: +977-1-5361210 & 5359144
E-mail: info@vcn.gov.np
Website: www.vcn.gov.np


Notice for Online Application of NLEV

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को नाम दर्ता परीक्षा (NLEV) को Online आवेदन सम्बन्धी जानकारी

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५७ बमोजिम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट B.V.Sc. & A.H. वा B.V.Sc. वा D.V.M वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी परिषद् मा स्थायी नाम दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिको लागि नाम दर्ता परीक्षा (NLEV) मा समावेश हुन Online आवेदन आवाह्न गरिएकोले परिषद्को वेबसाईट www.vcn.gov.np मा गई रीतपूर्वक दरखास्त पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

परीक्षा आवेदन संचालन तालिका

महत्वपूर्ण प्रकृयाहरु

मिति र समय

दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति

२०७७।०७।०६, मध्यरात १२ बजेसम्म

दोब्बर दस्तुर तिरेर दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति

२०७७।०७।१३, मध्यरात १२ बजेसम्म

सदर आवेदन तालिका प्रकाशन मिति

२०७७।०७।२०, साँझ ०५ बजेसम्म

आवेदक/परीक्षार्थी नामाबली प्रकाशन मिति

२०७७।०७।२१, साँझ ०५ बजेसम्म

प्रवेशपत्र बितरण मिति

२०७७।०७।२२, परीक्षा केन्द्र

परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र स्थान

२०७७।०७।२२, काठमाडौं

परीक्षाफल प्रकाशन मिति

२०७७।०७।२२

नोटः उपरोक्त तालिका र मितिमा बिशेष परीस्थितीको कारण कुनै फेरबदल हुने जानकारी www.vcn.gov.np मा पाउन सकिनेछ ।